Chúng tôi gọi nó là chất lầu xanh của diễn viên mới lớn